Persondatapolitik om kunder og samarbejdspartnere

Denne version er revideret den 04.08 2020

 

1. Indledning

Som et led i Nordjyllands Beredskabs daglige drift indhenter og opbevarer Nordjyllands Beredskab en række personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere, leverandører mv. Dette sker både i forbindelse med, at Nordjyllands Beredskab sælger og leverer ydelser til kunden og i forbindelse med indkøb af varer eller ydelser til virksomheden. 

Nordjyllands Beredskab er meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du retter henvendelse til eller indgår aftaler med os.  

Vores behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. 

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Nordjyllands Beredskab som dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

 

Nordjyllands Beredskab 

 
 

Thomas Boss gade 6

 
 

9000 Aalborg  

 
 

CVR.nr. 37084166

 


Kontaktperson ved henvendelser vedrørende virksomhedens behandling af personoplysninger er stabschefen som kontaktes på dpo(ae)nobr.dk  

Nordjyllands Beredskab har indgået aftale med Advokatfirmaet HjulmandKaptain, jurist Laura Stadum om databeskyttelsesrådgiver (DPO) funktionen. 

Databeskyttelsesrådgiver kontaktes på e-mail: dpo(ae)nobr.dk 

2. Behandling af personoplysninger

Nordjyllands Beredskab anvender cookies på vores hjemmeside for at få oplysninger om din adfærd på og brugen af hjemmesiden. Det er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik, hvilke oplysninger vi indhenter ved brug af cookies, og hvordan vi håndterer disse oplysninger. Du kan altid finde vores cookiepolitik frit tilgængeligt på vores hjemmeside. 

Når du retter henvendelse til os, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi opfordrer derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi kan behandle din henvendelse. 

For at kunne indgå en aftale med dig, er det nødvendigt at behandle din kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, samt leveringsadresse. 

Der registreres aldrig følsomme personoplysninger om kunder i form af oplysninger om race, religion, politisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsoplysninger mv.  

Hvis kunden er en virksomhed, vil vi alene behandle personoplysninger - i form af vedkommendes navn og direkte mail/telefonnummer - om den kontaktperson, der er tilknyttet virksomheden. 

Vi indhenter ovennævnte oplysninger direkte fra dig i forbindelse med, at der indgås en aftale. Hvis du tidligere har været kunde hos os, og du bestiller en ny ydelse, bruger vi dog de oplysninger, der allerede er registreret om dig, hvis de ikke er slettet. Det tjekkes dog altid, om oplysningerne fortsat er korrekte. 

Ovennævnte personoplysninger behandles med det formål at kunne administrere og fakturere den indgåede aftale, for at kunne dokumentere arbejdets udførelse og for at kunne håndtere den garantiforpligtelse, Nordjyllands Beredskab har i henhold til de vilkår, der aftales med den enkelte kunde.  

Telefonopkald til Vagtcentral

Alle telefonopkald til vagtcentralen bliver optaget og gemt, jævnfør Datatilsynets regler.

Så snart samtalen viderestilles til et lokalt nummer eller mobilnummer bliver samtalen ikke længere optaget.

Samtalen slettes automatisk efter 30 dage.

Kursister

I forhold til kursusaktivitet registrerer og behandler Nordjyllands Beredskab personoplysninger i form af navn, cpr. nummer, mail/telefonnummer på den tilmeldte kursist, for at kunne oprette hold, udfærdige kursusbeviser o.l.

Disse oplysninger gemmes KUN et sikret sted på computer med begrænset adgang og i et netværk med sikret adgang og firewalls.

Alle kursister modtager ved kursusstart vores ”Persondatapolitik for kunder og samarbejdspartnere”.

Miljøregninger

Nordjyllands Beredskab videregiver og opbevarer persondata i form af navn, adresse samt registreringsnummer når der i forbindelse med miljøuheld på vejene i samarbejde med kommunen udfærdiges regning til miljøsynderen.

Nordjyllands Beredskab har vurderet at når der i situationen er et behov for at tage et billede af bilens registreringsnummer gøres dette udelukkende til arbejdsøjemed og at billedet slettes herefter

Opbevaringsperiode

Nordjyllands Beredskab opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt og til opfyldelse af de formål, hvortil de er indsamlet.

Kunder, samarbejdspartnere og leverandørers personoplysninger opbevares så længe, at der fortsat består et kundeforhold/samarbejde. 

Efter afslutningen af kundeforholdet eller samarbejdet opbevares personoplysningerne så længe, det er nødvendigt for at kunne dokumentere aftalen og korrespondancen i sagen af hensyn til opfyldelse af den garantiforpligtelse, Nordjyllands Beredskab har. 

Al bogføringsmaterialet opbevares desuden altid i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor bogføringen er sket, af hensyn til overholdelse af bogføringsloven.

3. Videregivelse af personoplysninger

Nordjyllands Beredskab videregiver ikke dine personoplysninger medmindre vi er pålagt dette ved lov. Nordjyllands Beredskab kan videregive dine personoplysninger til Nordjyllands Beredskabs revisorer og advokater ved brug af revisionsmæssig eller juridisk bistand til løsning af konkrete opgaver eller tvister, hvor de pågældende personoplysninger er relevante at inddrage. 

Derudover videregiver Nordjyllands Beredskab ikke personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere og leverandører.

4. Sikkerhedsforanstaltninger

Nordjyllands Beredskab behandler alle personoplysninger fortroligt, og Nordjyllands Beredskab har foretaget en række tekniske og 

organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Derudover tager vi jævnligt backup af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirus software og firewalls. 

5. Registreredes rettigheder

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Nordjyllands Beredskab behandler om kunder, samarbejdspartnere mv., idet vi er forpligtede til at oplyse dig herom. 

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning, tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes.

Nordjyllands Beredskab er i nogle tilfælde forpligtede til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke overfor os, skal du derfor blot kontakte os. 

Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret sine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet). 

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til os. Se kontaktoplysninger på vores hjemmeside. Ud over dette har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Persondatapolitik for kunder og samarbejdspartnere Nordjyllands Beredskab 04.08 2020.pdf